• รายนามคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 25

  รายนามคณะกรรมการ ชุดที่ 25 และรายชื่อสมาชิก

  第廿五屆理事名冊會員名錄公元 2016

   

  นายก  理事長 นายยุทธศิลป์ เตยะราชกุล  趙楚民 

  อุปนายก 副理事長นายสมชาย ปฐมกุลมัย 馬鎮標

  อุปนายก 副理事長นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา 馬鐘奎

  อุปนายก 副理事長นายชูชัย เจียมเจริญยิ่ง 詹道宏

  อุปนายก 副理事長นายชาญชัย อัศววิชัยโรจน์ 馬錦水

  อุปนายก 副理事長นายสมชาย สุดายุวร 呂欽堅

  อุปนายก 副理事長นายประกิจ ฉัตราโสภณ 蔡邦均

  อุปนายก 副理事長นายไพฑูรย์ บงค์สุวรรณ 林繼浩

  อุปนายก 副理事長นายไพบูลย์ แสงเจริญตระกูล 周昭文

  อุปนายก 副理事長นายไพโรจน์ เตชดนัย 鄭派洛

  อุปนายก 副理事長นายวิฑูร จุฑาวรกุล 朱光雄

  อุปนายก 副理事長นายศุภฤกษ์ เลิศสินธพานนท์ 馬俊明

  อุปนายก 副理事長นายประวิทย์ พงษ์ประพัฒน์ 趙筆揮

  อุปนายก 副理事長นายสุนทร พัฒนาพลกรสกุล 馬振順

  อุปนายก 副理事長นายชัยเวทย์ ทรัพย์มณีอนันต์ 王鎮平

  เลขานุการ 秘書นายสมชาย ภุชงค์โสภาพันธุ์ 趙創榮

  เหรัญญิก 財政นายไพบูลย์ บงค์สุวรรณ 林漢成

  รองเหรัญญิก 副財政นายสุชัย อาชาพิลาส 馬陳銘

  หัวหน้าตรวจสอบบัญชี 稽核นายประพนธ์ เจียรนำโชค 謝志偉

  รองหัวหน้าตรวจสอบบัญชี 副稽核 นายกุลเชษฐ์ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล 馬楚聯

  หัวหน้าหน่วยสวัสดิการ 福利股長 นายภิรมย์ พัฒนาพลกรสกุล 馬振民

  หัวหน้าหน่วยปฏิคม 交際股長  นายรณยุทธ์ วิจิตรรัตนกิจ鄭漢榮

  หัวหน้าหน่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 調解股長 นายสมพงษ์ วชิรคพรรณ 呂林川

  หัวหน้าหน่วยเศรษฐกิจ 經濟股長 นายประจักษ์ ชัยอำนวย 吳焕欽

  หัวหน้าหน่วยธุรการ 組織股長นายพิพัฒน์ ศิริจิตจันทร์ 吳錦標

  รองหัวหน้าหน่วยสวัสดิการ 副福利股長 นายวัฒนา หิรัญอัศว์ 馬家成

  รองหัวหน้าหน่วยสวัสดิการ 副福利股長 นายชิต อัสสมงคล 馬燦安

  รองหัวหน้าหน่วยปฏิคม 副交際股長 ดร.วัชระ เตชะมหาลาภสกุล 鄭越差臘博士

  รองหัวหน้าหน่วยปฏิคม 副交際股長 นายดุสิต อำนาจธนากุล 翁偉洲

  รองหัวหน้าหน่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 副調解股長 นายธีรวัฒน์ กนกกุล 鄭敦杰

  รองหัวหน้าหน่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 副調解股長 นายสุรศักดิ์ โรจนากี่ 呂雄

  รองหัวหน้าหน่วยเศรษฐกิจ 副經濟股長 นายเพิ่มศักดิ์ ปีติธนสารสมบัติ 李漢楠

  รองหัวหน้าหน่วยเศรษฐกิจ 副經濟股長 นายไตรรักษ์ กิตติเวทางศ์ 郭大樂

  รองหัวหน้าหน่วยธุรการ 副組織股長 นายณัฐกร เอื้ออมรรัตน์ 姚那塔功

  รองหัวหน้าหน่วยธุรการ 副組織股長 นายพีรพันธ์ วชิรคพรรณ 呂燦龍

  รองหัวหน้าหน่วยธุรการ 副組織股長 นายประสิทธิ์ วชิรัคศศวกุล 馬巴實

  กรรมการ 理事 นายมนตรี ฉัตรโกเมศ 陳明華

  กรรมการ 理事 นายนิธิ เตชะวงศ์เสถียร 鄭創杰

  กรรมการ 理事 นายสันติ เอื้ออำนวยพร 余銘標

  กรรมการ 理事 นายเดชนรินทร์ ภัคอธิคม 趙俊亮

  กรรมการ 理事 นายสุทัศน์ เติมพรเลิศ 連俊松

  กรรมการ 理事 นายธำรง พึ่งรัศมี 方探隆

  กรรมการ 理事 นายวรพล เตยะราชกุล 趙汝東

  กรรมการ 理事 นายจั้งบุ้ง แซ่อึ้ง 黃壯文

 • นายกกิติมศักดิ์ ตลอดกาล

  1. นายสุนทร พรประกฤต 陳裕淮(順通)

  2. นายศิริ อาชาพิลาส 馬燦坡

  3. นายเกียรติ เตชะพงศ์ธาดา 鄭欽傑

  4. นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ 馬燦偉

  5. นายพิชญา พิสุทธิกุล 魏育賢

 • นายกกิติมศักดิ์

  1. นายอุดม กุลเดชคุณา 王義成

  2. นายประสิทธิ์ ศิริประสพโสธร 陳景昌

  3. นายบุณยง อัศรัสกร 馬森禜

  4.นายเชิดชัย ศิริวัชยกุล (ง้วน) 許鎰源

  5. นายอุทัย ศิริพงศ์ปรีด 馬鐘泰

  6. นายชิดชัย ฉลองวิริยะเลิศ  蔡煥實

  7. นายสมชาย เตชะกัลยาธรรม 鄭基創(雄樓)

  8. นายบุญเลี้ยง สุวรรณวรากุล 連錫洲

  9. นายสง่า เลิศวุฒิรงศ์ 黄石泉

  10. นายวีรศักดิ์ รัตนเรืองไร 趙之豐

  11. นายบุญชัย นรินทรางกูล 翁宗賢

  12. นายสิทธิพงษ์ ทรัพย์จรุงกิจ 鄭實豐

  13. นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี 陳振治

  14. นายกมล ศุภวิวัฒน์ 馬榮光