ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่านข่าว)

          นายสมชาย พรจินดารักษ์  ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย
ได้ลงนามความร่วมมือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อรับเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ” โดยมี ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม เป็นผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี และเครื่องประดับ  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ